banner175

Prof.Dr. Nihat Dalgın Rektörlük İçin Aday

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dalgın önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirilecek olan Sinop Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde Rektör Adayı olacağını bir basın bildirisi ile kamuoyununa duyurdu.

Prof.Dr. Nihat Dalgın Rektörlük İçin Aday
07 Mayıs 2015 Perşembe 16:41


Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dalgın önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirilecek olan Sinop Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde Rektör Adayı olacağını bir basın bildirisi ile kamuoyununa duyurdu.
Prof. Dr. Nihat Dalgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-----------------


PROF. DR. NİHAT DALGIN

SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2015-2019 DÖNEMİ)

REKTÖR ADAYI

Çok Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Meslektaşlarım!

NEDEN SİNOP ÜNİVERSİTESİ İÇİN REKTÖR ADAYI  OLDUM ?

            Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin akademik kadrosunu oluşturmam ve  İlahiyat Fakültesinin eğitim öğretime başlamasını sağlamam için, 2013 Nisanında  Ankara’daki büyüklerimizin  ısrarlı ricaları neticesinde İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendim. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde göreve başladığım günden bugüne kadar ciddi bir çalışma temposunun içine girdim. Elhamdülillah bu kısa süre içerisinde gerek kurumsallaşma gerekse eğitim-öğretimin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi noktasında fakültemi yurt çapında hatırı sayılır bir konuma ulaştırdım. Bu başarıda özenle seçtiğim ve hedeflerime birlikte ulaşmayı arzu ettiğim gönüldaşlarımın özverili çabalarının büyük önemi olduğunu belirtmek isterim.

            Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki; aynı süreçte Sinop Üniversitesi çatısı altında bütün birimleri ve bütün bireyleriyle üniversitemizin başarıya odaklanabilmesi için uygun bir ortamın oluşturulamadığını müşahede ettim. Yıllar öncesinden bugüne taşınan husumet ve çekişmelerin, bilim üretme hedefine set olan grup taassubiyetinin ve personele dönük hizmet üretememe ataletinin üniversitemizi kendine yaraşır ufuklardan oldukça uzaklaştırdığını birçok tecrübeyle maalesef öğrendim.

            Hepimizin malumudur ki bilim, ancak verimli bir çalışma ortamı içinde üretilebilir. Bu olumsuz şartlar içerisinde verimli bir çalışma ortamının sağlanması ise kanımca mümkün değildir. İşte bu yüzden üniversitemizin yeni bir sürece doğru yol almasını başlatmak üzere;

·        Üniversitemizdeki iç barışın ve huzurun sağlanabilmesi;

·        Yönetim sorumluluğunun tecrübeli ellerde paylaştırılması sayesinde ortak aklın ve istişarenin hakim kılınabilmesi;

·        Hüzünlü ve sevinçli günlerinde tek vücut olabilen akademisyenlerden oluşan daha mutlu, daha huzurlu ve çevresinde daha saygın olan bir Üniversite özleminin giderilmesi için,

·        Birçok akademisyen arkadaşın ve Sinop eşrafının,  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü için yıpranmamış yeni bir yüze ihtiyaç olduğunu dile getirerek, Rektör adayı olmam yönündeki yoğun dileklerini ve sivil toplum kuruluşlarımızın aynı yöndeki ısrarlı isteklerini reddetmemin bir vebal olarak addedilebileceği düşüncesiyle; 2015-2019 dönemi için Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne aday olma kararı almış bulunmaktayım.  Adaylık kararı sürecinde şahsıma teveccüh gösteren öğretim elemanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Sinop eşrafına teşekkür ediyorum.  Söz konusu adaylık kararımı kamuoyuna açıklarken, akademisyen arkadaşların ve halkımızın desteğini bekliyorum. Bu vesileyle, Sinop Üniversitesi’nde görev yapan bütün akademik ve idari personeli ve saygıdeğer kamuoyunu saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

 

 

NASIL BİR SİNOP ÜNİVERSİTESİ ?

2015-2019 Dönemi Sinop Üniversitesi için tasarladığımız aşağıdaki eylem planını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: 

1.      Öncelikle akademik ve idari personel arasındaki uyum sağlanacak, Üniversitemiz mutlu ve huzurlu bir bilim atölyesine dönüştürülecektir.

2.      Akademik ve idari birimlerin yönetim kadrolarındaki boşluklar için acilen atamalar yapılacak, yöneticiler -imkânlar elverdiğince-  birim içinden seçilecektir.  Dünya görüşlerine ve siyasi eğilimlerine bakılmaksızın,  her kesimden öğretim elemanının yönetimde yer alması sağlanacak, yönetimde grupsal tekelleşmeye fırsat verilmeyecektir. Yönetim sorumluluğu ehil olan arkadaşlar arasında paylaştırılacak, Üniversitenin ortak akılla daha verimli bir biçimde yönetilmesi sağlanacak, öte yandan kurullar asgari sayı ile değil, olması gereken sayı ile çalıştırılacaktır.

3.       Akademik ve idari tecrübesi, bilimsel birikimi ve ideali/projesi olan her öğretim elemanının Sinop Üniversitesine katkı sağlamasının önü açılacak, sadece Rektörün ya da pozisyonu Rektöre yakın olanların değil, her öğretim elemanının projesi değerlendirilecek, teşvik dağıtımı adalet çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

4.        Sinop Üniversitesinin kısa zamanda Kent kültürüne, yöreye ve bilime katkı sağlayıcı özelliğiyle tanınması hedeflerimizin başında olacak, bu maksatla Sinop Şehir merkezinde Üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezleri açılacak, bu sayede hem bilimsel araştırmaların yelpazesi genişletilecek hem de öğretim elemanlarımızın şehir ile doğrudan bağlantısı sağlanacaktır. Aynı zamanda Sinop’un Turizm şehri olarak anılabilmesi için Üniversite olarak üzerimize düşenler yapılacak, kongre turizminden belirli bir pay alınması sağlanacak.

5.      2015-2019 döneminde Sinop Üniversitesi Rektörü,  kendisine zor ulaşılan, kendisinden randevu almak için günlerce beklenilen kimse olmayacak, aksine haftanın en az bir günü akademik personel ile görüşmeler yapmak için mutad görüşme günü olarak belirlenecektir.

6.      Akademik ve idari birimlere personel alımında ve dağılımında; kurulma aşamasında olma, iş yükü yoğunluğu gibi öncelik hakkı doğuran sebepler dışında, eşit davranılacak, Üniversite bünyesindeki her pozisyon için ehil ve liyakat sahibi personel teminine gayret gösterilecektir.

7.      Bilimsel araştırma teşvik edilecek, bu maksatla bilimsel araştırma yapanlara her türlü kolaylık sağlanacak ve projelerine ayrılan ödenek miktarı imkânların en üst düzeyine çıkarılacak; bu imkândan yararlanmada hiçbir özel insiyatif kullanılmayacak, söz konusu imkânlardan herkes adaletli şekilde yararlandırılacaktır.  Öğretim elemanlarının bilime katkısı, kendisi hakkında en güçlü referans olarak değerlendirilecektir.

8.       Bir yandan Üniversitemizdeki öğrenci sayısını çoğaltmak maksadıyla bütün bölümlere öğrenci alınabilmesi için gerekli fiziksel ve akademik alt yapı kısa zamanda sağlanırken; diğer taraftan Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için, mevcut fiziki mekânların ve eğitimin kalitesi artırılacak; bu hedefle ilgili olarak laboratuar, kütüphane, uygulama merkezleri, spor tesisleri gibi mekânların günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye çıkarılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Üniversite Kampüsümüzün en kısa zamanda bütün donanımıyla hizmete girmesi için tüm imkânlar kullanılacaktır.

9.      Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden bazı fakültelerin ve yüksek okullarımızdaki bazı bölümlerin, alanında öne çıkması sağlanarak, aday öğrencilerin tercih sıralamalarında ilk sıralarda yer bulabilmesi için gerekli olan çaba harcanacaktır.

10.  Demokratik toplumların vazgeçilmezlerinden olan sendikal faaliyetlerin Üniversitemizde özgürce gerçekleşmesi sağlanacak; sendika üyeliklerinde ve faaliyetlerinde hiç kimseye baskı yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Üniversitemizin imkânlarından adaletli bir şekilde bütün sendika üyelerinin faydalanmasının önü açılacak, Üniversitemizin, kimsenin özlük haklarının ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği bir üniversite olarak tanınması sağlanacak.

11.  Sinop’ta faaliyet gösteren bütün sivil toplum örgütleriyle ve siyasi parti temsilcilikleriyle yakın ve uyumlu diyaloglar geliştirilecek; Üniversitemizde benimsenecek yönetim anlayışıyla ülke huzuru ve barışı için öncü bir rol üstlenilmeye gayret gösterilecektir. Üniversitemiz personeli içte kendi iş arkadaşlarıyla huzuru sağladığı gibi dışta da başta Sinop halkı olmak üzere bölgesiyle ve Türkiye ile barışık ve uyum içinde olacaktır.

12.  Milletimizi bölmeye, ülkemizi yıkmaya çalışan ve iç huzurumuzun bozulmasından medet uman her türlü bölücü örgüt ve oluşumlara karşı hukukun alanı dışına çıkılmadan gerekli mücadele gösterilecektir.

13.  Siyasi görüşünden, etnik ya da dini kimliğinden dolayı hiç kimse horlanmayacak; ancak aynı zamanda bu tür kimliklerini öne çıkararak Üniversite içi huzurun bozulmasına yol açabilecek tutum ve davranışlara da asla müsaade edilmeyecektir.

14.  Her yıl en az bir defa akademik ve idari personele yönelik olarak Rektör başta olmak üzere Dekanlar, Müdürler ve Fakülte/Yüksekokul Sekreterlerini de içine alan memnuniyet anketi düzenlenecek, ankete katılanların görüş ve eleştirileri dikkate alınarak, yönetim şeklimiz ve yöneticilerimiz hakkında yeniden değerlendirmeye gidilecektir.  Söz konusu anketlerde her yönetim birimi hakkında asgari memnuniyetin %70 olmaması halinde o idareci başarısız sayılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

 

 

 

PROF. DR NİHAT DALGIN KİMDİR?

1964 yılında Ladik/Samsun’da doğdu; Lisans öncesi eğitimini Samsun’da tamamladı.

            1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

            1988-1990 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

            Aynı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde eğitim gördü.

            1990-1994 Yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında hazırladığı “İslam Hukukuna Göre Sigorta”  konulu tez ile İslam Hukuku doktoru ünvanını aldı.

            1999 yılında İslam Hukuku Doçenti,

            2006 yılında İslam Hukuku Profesörü oldu.

            2006-2009 yıllarında “Samsun Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyeliği”; 2009 yılından beri “İlahiyat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Derneği” (Samsun) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

            Arapça ve Almanca bilmektedir.

            Evli ve dört çocuk babasıdır.

Uzmanı olduğu alanla ilgili birçok kitabı ve bilimsel saygınlığı kabul gören birçok dergide yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar yürüttüğü idari görevler:

·        1994-1995 Rize İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı,

 

·        1995-1997 Trabzon İlahiyat Meslek Yüksekokulu Müdürü (Kurucu Müdür),

·        2009-2012 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı,

 

·        2013 Temmuz Ayında başlayan ve halen devam etmekte olan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı (Kurucu Dekan).

 

 

           HEP BİRLİKTE DAHA HUZURLU VE DAHA SAYGIN BİR ÜNİVERSİTE İÇİN…

---------------


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gerzeli - 6 yıl önce
yeter artık sinop üniversitesinin başına sizin gibi birilerinin gelmesi lazım...