İl Müdürü Şahin Hatırlattı: Son gün 31 Ağustos

Sinop SGK İl Müdürü Sami Şahin, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasının getirdiği fırsatlara ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunarak, vatandaşları/mükellefleri bilgilendirdi

İl Müdürü Şahin Hatırlattı: Son gün 31 Ağustos
09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:18

7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili olarak SGK İl Müdürü Sami Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi mükelleflerine getirilen yapılandırma ve ödeme kolaylıklarını anlatarak 7326 Sayılı Kanun kapsamında sunulan yapılandırma fırsatından faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini hatırlattı.

7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

Kapsam;

2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait;

Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48’ inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,5510/ Ek 5, Ek 6’ ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi.

Kapsam Dışı Alacaklar:

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla devam eden yapılandırma borçları, 5393 sayılı kanunun geçici 5’ inci maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3’ üncü maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları, 6360 sayılı kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları, Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, SGK kira alacakları, yapılandırma kapsamında değildir.

Yapılandırmanın avantajları:

Yapılandırma kapsamındaki alacaklara, asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına, 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup; Son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş idari para cezaları asıllarının % 50’ sine gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

Rücuen alacaklara, yersiz ödenen aylık ve gelirlere, kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

Peşin Ödeme Avantajı:

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 10’unun en son 1.11.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %90 Yİ-ÜFE silinecektir.

2 Taksitle Ödeme Avantajı:

İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %50 Yİ-ÜFE silinecektir.

YAPILANDIRMA İLE ELDE EDİLEBİLECEK İNDİRİM İMKANI:

Taksitli ödemeler:

Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

Tercih edilen taksit sayısına göre tablodaki katsayılar kullanılarak ödenecek tutar hesaplanacaktır.

Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 1.11.2021 tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

İdari para cezaları:

Kapsam: 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları.

Yöntem: İdari para cezalarının yapılandırılması halinde önce borç aslının %50’si ile borç aslına uygulanan gecikme cezası ve zammı silinecektir. İdari para cezasının kalan yarısı Yi-ÜFE ile güncellenecektir.

Yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse yine hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 31.12.2021 tarihine kadar ödenirse de % 50’si silinecektir. Taksitle ödenirse de kanundaki katsayılar kullanılacaktır.

Örnek verecek olursak, 2016 yılında işlenen bir fiile ilişkin 1.200 TL idari para cezasının gecikme cezası ve zammı bugün 1.005,69 TL, toplam borç 2.205,69 TL’dir. Yapılandırıldığında, borç aslı 600 TL’ye indirilecek, buna uygulanacak Yİ-ÜFE 108,65 TL, yeni borç tutarı ise 708,65 TL olacaktır. Bu borç 1.11.2021’e kadar ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %90’ı da terkin edilerek 600+10,87=610,87 TL olarak ödenecektir. İndirim oranı %72,3’tür.

Aslı ödenmiş feri alacaklar:

Kanunun yayımı tarihinden önce asıllarının tamamı ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecektir. Yine örnek verecek olursak, 30.4.2021 tarihinden önce prim aslı ödenmiş ve geriye yapılandırma kapsamında hesaplanan 800 TL gecikme zammı ve cezası kalmış borcun yapılandırılması halinde, 480 TL'lik borç terkin edilecek kalan 320 TL borç peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Borcun 1.11.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde 320 TL ödenecek, taksitle ödenmesi halinde tercih edilen taksit sayısına ilişkin katsayı uygulanacaktır.

30.4.2021 tarihinden öncesine ilişkin olup süresinde Kuruma intikal ettirilmeyen tarımsal kesinti tutarlarının Yİ-ÜFE ile güncellenmesi neticesinde hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Belediyeler ve bağlı kuruluşlar:

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar peşin ya da tercih edecekleri 120 aya kadar eşit taksitte (belediye iktisadi teşekkülleri iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitle) aylık taksitler halinde ödenebilecektir.

Taksitler 5779 sayılı Kanundaki %40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesilecektir. Kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecektir. Kesintilerin Cumhurbaşkanı tarafından durdurulması halinde bunlar ihlal nedeni sayılmayacak ve taksit ödeme süresinin sonundan itibaren faiz ve katsayı uygulanmadan aylık olarak paylardan kesilecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. Belediyelerce 31.8.2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvuru yapılmaması halinde borçları 120 ay üzerinden resen yapılandırılacaktır.

İl özel idareleri ve spor kulüpleri:

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlara ait borçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine ait borçlar, Peşin veya 2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler.

Eksik işçilik prim borçları:

Kapsam, yapılandırmaya süresinde başvurmak şartıyla, 30.4.2021 tarihinden önce bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tebliğ edilmiş ve kanununun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş fark işçilik borçları, yapılandırma kapsamındadır.

Avantajı, borç Yİ-ÜFE ile tekrar hesaplanacak, peşin veya taksitle ödeme seçeneklerine göre indirimler uygulanacaktır. Peşin veya taksitle borcun tamamının ödenmesi sonrası ilişiksizlik/teminat iadesi belgesi alınabilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa ilişiksizlik/teminat iadesi belgesi hemen alınabilecektir.

Borcu yoktur yazıları:

Borçlarını yapılandıranlar; Borçlarını peşin olarak öderlerse, borcu yoktur yazısı alabilecektir. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alabilecektir. Bu şekilde; ihalelere katılabilecek, Hakediş ödemelerini alabilecek, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerinden yararlanabilecektir.

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARA KONULAN HACİZLER İLE ALINAN TEMİNATLAR:

Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanuna göre yürütülen icra takipleri neticesinde uygulanan hacizlere ilişkin;

Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesi, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından hak ve alacak hacizleri,

Yapılandırmaya başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise; ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması  ve borçlu tarafından talep edilmesi halinde yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar ( asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler kaldırılabilecektir.

HACZE KONU MALLARIN SATIŞININ TALEP EDİLMESİ

Yapılandırma başvurusunda bulunan borçlu; yapılandırma kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce Kurumca haciz konulmuş taşınır veya taşınmaz mallar borçlunun yazılı muvafakati alınarak  6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir. İcraen satıştan elde edilecek tutar yapılandırma taksitlerine mahsup edilebilecektir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

BAĞ-KUR (4/b) SİGORTALILARININ HİZMETLERİNİN DURDURULMASI

Prim borcu bulunan 4/b (tarım dahil) sigortalılarının borçlarını 30.9.2021 tarihine kadar ödememeleri veya; Yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30.04.2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecektir.

Faaliyetleri devam ediyor ise sigortalılıkları 01.05.2021 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

Ancak kendileri veya hak sahiplerinin daha sonra talep etmeleri durumunda, cari PEK tutarı üzerinden hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir.

BAĞ-KUR (4/b) SİGORTALILARININ HİZMETLERİNİN DURDURULMASI

Örnek, ilk defa 01.12.2020 tarihinde 4/b (Bağ-Kur) kapsamında tescili yapılan sigortalı 30.04.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesinde bulunmamıştır. 4/b kapsamındaki faaliyeti halen devam etmektedir. Sigortalının, 30.09.2021 tarihine kadar da ödeme yapmaması ya da bu borcunu yapılandırmaması halinde 01.12.2020-30.04.2021 tarihleri arası sigortalılığına ilişkin prim borçları silinecek ve bu tarih aralığındaki sigortalılık süresi durdurulacaktır.

Bu sigortalının 4/b kapsamındaki sigortalılığı 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

DURDURULAN BAĞ-KUR SÜRELERİN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İHYASI

BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 31.10.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacaktır. Hesaplanan tutarın 01.11.2021 (31 Ekim 2021 hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir.  İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE’de herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

Örnek, 1.1.2009-31.12.2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı prime esas kazanç (2021 yılı için PEK) alt sınırı üzerinden 1.234,24 x 24 =29.621,76 TL’dir. Yapılandırmaya başvurulursa aynı sürenin ihyası için 9.745,66 TL ödenecektir. %67 indirim olacaktır.

SAĞLIK YARDIMLARI

4/b (BAĞ-KUR), Ek-5 ve Ek-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırarak, ilk taksiti ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 (altmış) gün ve üzeri prim borcunun bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

GSS BORÇLARI

5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, nGSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

60-g sigortalılarının 30.04.2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarının ana parasını 31.12.2021 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

Ayrıca bu sigortalıların 2021/Nisan ayı ve öncesi prim borçlarına bakılmaksızın, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 30 gün GSS primi ödenmiş olması ve 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması şartıyla 31.12.2021 tarihine kadar ilaç ve özel hastaneler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

RÜCU VE YERSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk etmiş rücu ve yersiz ödemelere ilişkin alacaklar yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk etmiş rücu ve yersiz ödemelere ilişkin alacaklara kanuni faiz uygulanmayacaktır.

Kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE uygulanacaktır. Bu tutarın ödenmesi halinde kanuni faiz tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek, 30 Nisan 2019’da kesinleşmiş 88.011,07 TL rücu alacağına ilişkin yasal faiz 16.964,13 TL iken Yİ-ÜFE hesabıyla 7.700,97 TL’ye inmektedir. 01.11.2021 tarihine kadar yapılacak peşin ödemede Yİ-ÜFE %90 oranında indirilerek 770,09-TL olarak tahsil edilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

(PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇENLER BAKIMINDAN)

En geç 1.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememe veya aynı tarihe kadar peşin ödeme talebinin taksitle ödeme talebine dönüştürülüp ilk taksit ödemesinin de yine en geç 1.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılmaması halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1.11.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30.11.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

(TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİNİ SEÇENLER BAKIMINDAN)

İlk iki taksitin zamanında ödenmemesi (İlk taksitin 1.11.2021, ikinci taksitin 31.12.2021 tarihine kadar -bu tarihler dahil- ödenmemesi),  İlk iki taksiti süresinde ve tam olarak ödemekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksiti ödememesi, İlk iki taksiti süresinde ve tam olarak ödemekle birlikte bir takvim yılında iki veya daha az taksiti süresinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN GENEL UYGULAMALAR

6183 sayılı Kanun kapsamında tecil faizi ile taksitlendirilen alacaklardan, kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde bu kanun hükümlerine göre yapılandırılabilecektir. 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde yeni yapılandırmadan yararlanabilecektir.

Taksit tutarının  %  10’unu aşmamak kaydıyla 10 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN GENEL UYGULAMALAR

Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması, açılanlardan ise feragat edilmesi şarttır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir. Yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.


BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ (4/a)

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel  kişiliğini  haiz  kuruluşların 31.8.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren  borçları başvuru şartı aranmadan aylık eşit taksitler halinde yapılandırılacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ (4/b ve 4/c)

SON BAŞVURU TARİHİ                                         : 31.08.2021

İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ                          : 01.11.2021

BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri;

Yapılandırma                                                : 09.06.2021 - 31.08.2021

Rücu ve Yersiz ödemeler                             : 09.06.2021 - 31.08.2021

İhya                                                              : 01.07.2021 - 01.11.2021

Gelir Testi                                                     : 09.06.2021 - 30.11.2021

Son Ödeme Tarihleri

İlk Taksit                                                       : 01.11.2021

İhya                                                              : 01.11.2021

İkinci Taksit                                                   : 31.12.2021

GSS Borçları                                                : 31.12.2021

Kanundaki başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitlerin ödeme sürelerini,  mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren 1 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, ilk iki taksiti ödeme zorunluluğu aranmayacaktır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.