Güncel
Giriş Tarihi : 18-01-2017 15:08   Güncelleme : 18-01-2017 15:20

Tarımdan Bireysel Sulamaya Yüzde 50 Destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında hayata geçirilen yüzde 50 hibeli bireysel sulama başvuruları başladı

Tarımdan Bireysel Sulamaya Yüzde 50 Destek
 Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2016/13) 29.04.2016 tarih ve 29698 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğe göre bireysel sulama sistemleri desteklemeleri 02 Ocak 2017 tarihi itibari ile başladı. Konu ile ilgili Sinop İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hibenin içeriği ile ilgili bilgiler verildi. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması olmak üzere beş adet yatırım konusunu kapsayan program ile ilgili diğer detaylar ise şu şekilde; 

HİBE DESTEĞİ TUTARI VE ORANI

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır

 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 Başvurular, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır. Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır; a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi, b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi. 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında yeraltı suyu kullanma belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir.  Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekir. Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez. Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir. Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak tarihinden başlayarak kırk beş gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

YATIRIMLARIN TAMAMLANMA SÜRESİ 

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanır. 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da kırk beş günlük süre içinde tamamlanması gerekir.

Kaynak Vitrin Haber

Seda ŞengülSeda Şengül